Skip to main content
Het mandje is leeg

WETTELIJKE BEPALINGEN

UITGAVE

Deze site wordt uitgegeven door : Guides 1815 vzw
Directeur van de publicatie: Jacques Pirlet
Verantwoordelijke uitgever: Jacques Pirlet
Mail : Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

REALISATIE EN WEBSITE HOSTING :

Realisatie : J-une
Website hosting : ovh.com

EIGENDOMSRECHT :

De site alsook alle software die noodzakelijk in dit verband wordt gebruikt, kunnen informatie bevatten die confidentieel is en beschermd door het recht op intellectueel eigendom dat in voege is of door elke andere wet. Aldus, uitgezonderd anders vermeld, zijn de rechten op het intellectueel eigendom van de documenten opgenomen in de site en alle bestanddelen die gemaakt zijn voor deze site, het exclusief eigendom van: Guides 1815. Deze verleent geen enkele licentie, noch enig ander recht dan enkel het raadplegen van de site. De reproductie van elk op de site gepubliceerd document is enkel toegelaten voor informatiedoeleinden voor eigen en privaat gebruik. Elke reproductie en elk gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden zijn uitdrukkelijk verboden. Het is eveneens verboden om de rechten met betrekking tot de software te kopiëren, te wijzigen, een afgeleid werk van te maken, de opmaak of samenstelling te wijzigen, of op enige andere wijze te pogen om de broncode te vinden (met uitzondering van de gevallen bij wet voorzien), te verkopen, toe te kennen, onder te vergunnen of over te maken op enigerlei wijze. Guides 1815 eigent zich het recht toe om schadevergoeding te eisen in geval van namaak en meer algemeen van inbreuk op het recht van intellectueel eigendom. De foto’s, illustraties en animaties op deze site aanwezig werden verworven bij FOTOLIA.com. Het gebruik en de verleende rechten zijn vervat in het contract https://stock.adobe.com/be_fr/license-terms

ALGEMEEN

Door op deze website te komen en er gebruik van te maken, aanvaardt u de geldende gebruiksvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud. Indien één van deze bepalingen in de voorwaarden niet toepasselijk is of in strijd met een bepaling van een gebiedende wet, kan deze ontoepasbaarheid de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen niet beïnvloeden. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op deze website, alsook op alle initiatieven op Internet en Extranet van Guides 1815. Guides 1815 eigent zich het recht toe om op elk ogenblik de onderhavige voorwaarden te wijzigen, op voorwaarde dat de gebruiker op deze website wordt ingelicht of via e-mail.

VERANTWOORDELIJKHEID – JUISTHEID VAN DE INLICHTINGEN

Guides 1815 en zijn leveranciers van informatie kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade door een virus in welke vorm ook, bugs, of elk ander programma of applicatie die onverenigbaar zou zijn met de infrastructuur die de gebruiker aanwendt, noch voor schade door de gebruiker geleden als gevolg van een defekt, onderbreking of vergissing, evolutie, herstelling, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbreking in het telefoonnet of van netwerken of diensten in dit verband, overbelasting, verwaarlozing of fout van derden of van de gebruiker, alsook in geval van gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Guides 1815. De gebruiker zal zich onthouden om van de website gebruik te maken op een wijze die schade aan derden kan veroorzaken of aan de goede naam van Guides 1815 door er onjuiste of beledigende informatie in te brengen. De informatie op deze website is louter indicatief en bevat geenszins een contractueel aanbod dat ons betrekt. Wijzigingen in de tarifering kunnen zonder voorafgaande verwittiging worden uitgevoerd. De gebruiker erkent dat Guides 1815 op elke moment het recht heeft de beschikbaarheid van deze website te schorsen om reden van onderhoud en actualisering.

HYPERLINKS

IHet is mogelijk dat deze website of aanverwante dienst een link bevat naar een ander website, die voor de gebruiker interessant kan zijn. Deze link wordt echter enkel indicatief gegeven en Guides 1815 biedt geen enkele garantie met betrekking tot elke andere website waartoe de gebruiker via deze toegang zou kunnen hebben. Hun aanwezigheid betekent op geen enkele wijze dat Guides 1815 zich bij de inhoud aansluit of enigerlei verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van deze andere website aanvaardt. De hogervermelde omstandigheden kunnen in geen geval aanleiding geven tot enigerlei financiële compensatie.

BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVEN

Guides 1815 verbindt zich ertoe om de confidentialiteit van de eventueel online verstrekt informatie door de internaut te beschermen. Alle persoonlijke informatie die de internaut aan Guides 1815 overmaakt om gebruik te maken van bepaalde diensten, is onderworpen aan de wettelijk bepalingen van de “wet op het privéleven” van 26 februari 2003. Guides 1815 controleert de inlichtingen die haar worden medegedeeld, overeenkomstig het Europees reglement Nr. 2016/679 van 14 april 2016, genaamd Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Guides 1815 is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, ontvangen op de site www. Guides1815-waterloo.be. De gebruiker wordt duidelijk ingelicht dat de informatie die hij via de formulieren op de site www.guides1815-waterloo.be verstrekt noodzakelijk zijn om zijn vraag te beantwoorden en bestemd zijn voor de diensten die met het beantwoorden van zijn vraag belast zijn, met het doel er verder gevolg aan te geven. Overeenkomstig het AVG beschikt de gebruiker over de mogelijkheid tot toegang, aanpassing, actualisering en wissen van de gegevens die hem aanbelangen. Hij kan dit recht uitoefenen door zich te wenden tot Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De Belgische wetgeving is van toepassing op onderhavige internetsite en voor de onderhavige algemene voorwaarden. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

CONTROLE-INSTANTIES

FOD Economie, KMO, Middenklasse en Energie
Contactcenter
Koning Albert II Laan 16, 1000 Brussel
Tel. (gratis nr) : 0800 120 33 Fax (gratis nr) : 0800 120 57
e-mail : Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.